Safety Assessments Information

Wise Apparels Ltd.
78, Shah Kabir Majar Road, Bepari Para, Uttar Khan, Uttara, Dhaka.
National Initiative
Shut down
2015-09-03
TUV/SUD
2015-09-03
TUV/SUD